Բանբեր Մատենադարանի №29, 2020

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 57
  • Ֆայլի չափը 0.01 KB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.2020
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի №29, 2020

Բովանդակություն

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԷՈՐԳ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեան՝ պետականացուած Մատենադարանի առաջին տնօրէնը...5

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԴԵՅՎԻԴ Թ. ՌՈՒՆԻԱ, Փիլոնի հայերեն թարգմանությունները և արդի փիլոնագիտությունը...29
ԱՆՆԵՎԻՍ ՎԱՆ ԴԵՆ ՀՈՒՔ, Փիլոնի երկերի քրիստոնեական ընկալումը Ալեքսանդրիայում...47

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՉԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Գրիգոր Երևանցի՝ ԺԷ. դարի երկրորդ կեսի մի արդյունաշատ գրիչ. Ա. Գրիչը և նրա ձեռագրական ժառանգությունը...57
ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ, ՏԱԹԵՎԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, «Սահման քերականութեան». առաջին հունալատինատիպ մանր քերականությունը (ԺԷ. դար)...81

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՋՈՒԼԻԵՏՏԱ ԷՅՆԱԹՅԱՆ, Երկրագնդի մասին գիտելիքները հայ իրականության մեջ մինչև XIII դ.՝ Հովհաննես Երզնկացի...111

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԱՎԱՐՇ ԱԶԱՏՅԱՆ, Ոսկյանների վկայաբանական զրույցի մատենագրական ու պատմական հենքը...126
ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի հայկական աղբյուրները...146

ԱՐՎԵՍՏ
ՕՎՍԱՆՆԱ ՔԵՇԻՇՅԱՆ, Մատենադարանի նոր ստացված Հմր 11219 ձեռագիր թերթերը՝ հայկական մանրանկարչության նորահայտ օրինակ...161
ԴԱՎԻԹ ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Մի եզակի մագաղաթյա տպագրություն (Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռ. Հմր 10665)...189
ԱՐՄԱՆ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ, ԱՐՓԻՆԵ ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Նորահայտ պատառիկներ Մեղրիի Ս. Հովհաննես եկեղեցու պեղումներից...198
ՄՈՆԹԵ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, Առանձին տաճարիկ-մոդելները որպես մասանց պահարաններ...207

«ՀԱՅՈՑ ԱՐԵՎԵԼԻՑ ԿՈՂՄԱՆՔ (ԱՐՑԱԽ, ՈՒՏԻՔ). ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ» (2019, ՕԳՈՍՏՈՍԻ 26-27, ԳԱՆՁԱՍԱՐ, ԱՐՑԱԽ) ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
ՎԱԼԵՆՏԻՆԱ ԿԱԼՑՈԼԱՐԻ, Բացման խոսք...215
ՀԱՄԼԵՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Արցախի արևելյան մուտքով դամբարան-մասունքարանները և Աղվանից եկեղեցու քաղաքական ու գաղափարածիսական առանձնացման խնդիրները V-VI դարերում...218
ՆԱԶԵՆԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆ, Վաչագանի վեպը և խաչի պաշտամունքի առանձնահատկությունները վաղքրիստոնեական Աղվանքում...239
ԱՐՏԱԿ ՄԱՂԱԼՅԱՆ, Ղարաբաղի Իբրահիմ խանի սպանության հարցի շուրջ...273
ՀԱՍՄԻԿ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ, Գանձակյան հայատառ պարսկերեն ձեռագիր Ավետարանը վիճաբանական թարգմանությունների համատեքստում...287
ԹԱՄԱՐԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ, Առաքել վարդապետը և Դեղձուտի գրչության կենտրոնը...298
ԱԼԵՍՍԱՆԴՐՈ ՕՐԵՆԳՈ, Ամուսնության և սգո ձևերը միջնադարյան Աղվանքում (անգլերեն)...309
ՄԵԼԱՆՅԱ ԲԱԼԱՅԱՆ, ԼՂԻՄ-ում Ադրբեջանի իրականացրած քաղաքականությունը Հայ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ 1920-30-ական թթ. և հետևանքները...321
ՎԱՀՐԱՄ ԲԱԼԱՅԱՆ, Արցախը որպես առաջադեմ գաղափարների ձևավորման և տարածման կենտրոն (XIX դ. երկրորդ կես - XX դ. սկիզբ)...329
ԱՐՄԻՆԵ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ, Ղարաբաղի բարբառի մի շարք կազմախոսական դարձվածքների լեզվամշակութային վերլուծություն...340
ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, «Արցախ» և «Ղարաբաղ» տեղանունների ստուգաբանության հարցի շուրջ...349

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ 60-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ` 5-ՐԴ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ (2019, ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-30)
ԱՐՄԻՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, Ներսես Շնորհալու՝ «Բարձրացուցէք»-ի մեկնությունը և դրա լատիներեն թարգմանությունը...362
ԶՈՀՐԱԲ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Օժիտը և ամուսնական ունեցվածքի բաժանումը Կիլիկյան Հայաստանի իրավական փաստաթղթերում և առօրեականության մեջ...375
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԵՍԱՅԱՆ, Հյուսիսարևելյան Հայաստանի մելիքությունները XVII դարում...388
ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Աղթամարի Արծրունյաց պալատը և հայ-բյուզանդական գեղարվեստական փոխառնչությունները զարգացած միջնադարում (IX-X դդ.)...401
ԱՎԵՏԻՍ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ԳԵՂԱՄ ԱՍԱՏՐՅԱՆ, Մաքրավանքի նորահայտ խաչքարերը (IX-XI դդ.)...421
ԳՐԵՏԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ, Սպահանի Ալի Ղափու և Չեհել Սոթուն պալատների որմնանկարների ընդօրինակությունները Սարգիս Խաչատուրյանի ստեղծագործություններում...428
ԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Այաթոլլահ Ռուհոլլահ Խոմեյնին՝ որպես «մարջայե թաղլիդ»...438

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆԱՀԻՏ ԱՎԱԳՅԱՆ, Մինաս Բժշկյանցի ուղեգրության գերմաներեն թարգմանությունը...449

ԲԱՆԱՎԵՃ
ԿԱՐԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների հրատարակության հարցի շուրջ...451

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ հանդեսի հոդվածների ձևավորմանը վերաբերող պահանջներ...468

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N29