ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՆԴԵՍԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

1. Ներկայացվող հոդվածի ծավալը չպետք է գերազանցի 40․000 նիշը՝ ներառյալ բացատները, հրապարակումներինը՝ 80․000 նիշը։

2. Հոդվածին և ամփոփումներին վերնագրից հետո պետք է նախորդեն բանալի բառեր` թվով 8-10:

3. Հոդվածին պետք է հետևի ամփոփում` անգլերեն (ֆրանսերեն, գեր­մաներեն) և ռուսերեն` 100-300 բառ ծավալով: Այլալեզու հոդվածների դեպքում ամփո­փում­նե­րը հա­մա­պատասխանաբար հա­յերեն են և երրորդ լեզվով: Ամ­փոփ­ման վերնագիրն ու հե­ղինակի անունը ձևավորել ինչպես հոդ­վա­ծի հիմնական բնագրում` առանց «Ամ­փո­փում», “Резюме”, “Summary” և նման նշումների:

4. Հայերենի համար օգտագործել AMM MairTcutcak (unicode) տառատեսակը (հնարավոր է ներբեռնել կապուղիով): Ռուսերեն և լա­տինատառ մասերը շարել Times New Roman տառատեսակով: Հիմնական բնագրի տառերը` շեղ (italic), չափը` 12, տողատակինը` ուղիղ, չափը` 10:

5. Հայերեն հատուկ անուններն ու եզրերը լատինատառ տառադարձելիս հետևել Library of Congress Romanization Table-ին՝

ա – aբ – bգ – gդ – dե – eզ – zէ – ēը – ĕթ – t‘ժ – zh
ի – iլ – lխ – khծ – tsկ – kհ – hձ – dzղ – ghճ – chմ – m
յ – yն – nշ – shո – oչ – ch‘պ – pջ – jռ – ṛս – sվ – v
տ – tր – rց – ts‘ւ – wփ – p‘ք – k‘եւ– ewօ – ōֆ – f 

6. Աշխատությունների տողատակի հղումներում կիրառել միջա­զգայնորեն ընդունված հետև­յալ ձևերը.

            ա. Գրքերի և պարբերականների վերնագրերը գրել շեղատառ (italic):

            բ. Հոդվածների (և գրքերի գլուխների) վերնագրերը` ուղիղ (ոչ շեղ), չակերտ­նե­րի մեջ:

            գ. Շարքերի վերնագրերը գրել փակագծերում ուղիղ` հրատարակման վայրից առաջ:

դ. Աշխատությանը վերաբերող տվյալներն իրարից բաժանել ստորակետով:

            ե. Նույն աշխատության կրկին վկայակոչման դեպքում նշել միայն հեղինակին և վերնագիրը կամ ճանաչելի ձևով այն համառոտել:

            զ. Եթե կրկին վկայակոչումն անմիջապես հաջորդում է առաջինին, գրել «Նույն տեղում» և էջահամարը (եթե փոխվել է):  Եթե հաջորդաբար նույն հեղինակի տարբեր աշ­խա­­­տու­թյուններ են նշվում, գրել՝ «նույնի» և աշխատության տվյալները:

է. Սրանց գումարվում է ԲՄ-ում ավանդական դարձած` հեղինակի անունը թավ (bold), իսկ խմբագրի, կազմողի, թարգմանչի անունը թավ և շեղ (bold + italic) գրելու պահանջը:

Օրինակներ` 

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, համահավաք քննական բնա­գիրը, թարգ­մա­նու­թյունը գրա­բարից ռու­սե­րեն, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1960, պրակք ԺԷ., էջ 132:

Paul J. Alexander, “Medieval Apocalypses as Historical Sources,” American Historical Review, 73, 1968, p. 998:

Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի (ՄՀ[1],ԺԵ. հատոր, Ժ. դար), Երևան, 2011, էջ 27-437

Philonis Alexandrini Quaestiones in Genesim et in Exodum. Fragmenta Graeca, ed. F. Petit (Les oeuvres de Philon d’Alexandrie 33), Paris, 1978

7. Հաճախակի հղվող աղբյուրների համար մշակել համառոտագրություններ, ո­րոնց ցանկը կցել հոդվածի վերջում:

8. Գլխավոր հավաքածուներում պահվող հայերեն ձեռագրերը հիշատակել հե­տևյալ հա­պա­վում­ներով.

ՄՄ 1746 (Մաշտոցի անվան Մատենադարան):

Եղմ. 1903 (Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց վանք):

Վնտկ. 456 (Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն):

Վիեն. 2159 (Վիեննայի Մխիթարյան միաբանություն):

Փրզ. 58 (Փարիզ, Ֆրանսիայի Ազգային գրադարան):

(Մնացած հավաքածուների համար հապավումներ կմշակվեն ըստ անհրաժեշտության: Առա­ջար­կում ենք ծանոթանալ հետևյալ կայքէջում զետեղված և միջազգայնորեն կի­րառ­վող հա­պա­վում­նե­րին` Coulie, Liste des sigles utilisés pour désigner les ma­nuscrits (Coulie – 2002), http://sites.uclouvain.be/aiea/wp-content/uploads/2014/03/Sigles.pdf):


[1] = Մատենագիրք հայոց: Այլ հանրահայտ հապավումներ են ՊԲՀ = Պատմաբանասիրական հանդես, ԲՄ = Բանբեր Մատենադարանի, ՀԱ = Հանդէս ամսօրեայ,  Լ = Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ԲԵՀ = Բանբեր Երևանի համալսարանի,  REArm = Revue des Études Arméniennes: