Բանբեր Մատենադարանի N6, 1962

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 49
  • Ֆայլի չափը 47.12 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.1962
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի N6, 1962

Բովանդակություն

Հոդվածներ
Գ. Տիրիցյան, Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմության» և Ստրաբոնի «Աշխարհագրության» մի քանի տվյալներ Հայաստանի ն. մ. թ. III-II դարերի պատմության մասին...7-24
Գ. Աբգարյան, Երկու տարբեր հեղինակներ Սեբեոսին վերագրվող Պատմությունում...25-27
Խ. Թորոսյան, Երկու խմբագրություն Մխ. Գոշի Դատաստանագրքի...57-74
Ս. Ս. Արևշատյան, Նոմինալիզմի առաջացումը ու զարգացումը միջնադարյան Հայաստանում...75-96
Լ. Խաչերյան, Հայ շարահյուսական գիտական մտքի վաղ շրջանի պատմությունից...97-119
Հ. Ամալյան, Հայերենի առաջին ուղղագրական բառարանը...121-133
Ն. Թահմիզյան, Ուսումք ձայնի մասին հին և միջնադարյան Հայաստանում...135-170
Ֆ. Պողոսյան, Աստրախանի Հայոց Դատաստանագիրքը...171-195
Ա. Մաթևոսյան, Մոկաց Սարի սբ. Գեորգ վանքի գրչության կենտրոնը XIV-XV դարերում...197-218
Մ. Դարբինյան, Հայ պատմագրության հուշարձանների ռուսերեն թարգմանության մասին...219-231

Հաղորդումներ
Մ. Տիխոմիրով (Մոսկվա), Սլավոնական ձեռագրերի պատառիկները Մատենադարանում...235-247
Պ. Մուրադյան, «Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքի» զրույցի հայկական և վրացական պատումների ու նրանց փոխհարաբերության շուրջ...249-262
Հ. Քյուրտյան (Վիչիտա, ԱՄՆ), «Անտիոքի ասիզներու» հայերեն թարգմանության ժամանակը...263-268
Վ. Բընըցեանու (Բուխարեստ), Հայկական ծագում ունեցող բարձրաստիճան պաշտոնյաները հին Մոլդովայում...269-282
Փ. Անթաբյան, Վարդան Արևելցու «Աշխարհացոյցը» և նրա նոր հրատարակությունը...283-291
Գ. Գրիգորյան, Միջնադարյան Հայաստանում դիահերձման գոյությունը հավաստող մի նոր փաստ...293-296
Հ. Հակոբյան, Սիմեոն Արճիշեցին Վասպուրականի մանրանկարչական դպրոցի վաղ շրջանի ներկայացուցիչ...297-320
Է. Կորխմազյան, Ղրիմի հայ մանրանկարիչ Առաքելը...321-335
Ա. Գևորգյան, Միջնադարյան երաժշտական գործիքները հայ մանրանկարչության մեջ...337-347
Վ. Գրիգորյան, Շահամիր Շահամիրյանի «Աշխարհացոյց Հայաստանեայց»-ը...353-362

Բնագրեր և թարգմանություններ
Լ. Խաչիկյան, Երզնկա քաղաքի «Եղբարց միաբանութեան» կանոնադրությունը (1280թ.)...365-377
Հ. Փափազյան, Երկու նորահայտ իլխանական յառլիղներ...379-401
Մ. Գրիգորյան (Վիեննա), Անտիպ տաղ մը Ստեփանոս Սալմաստեցի կաթողիկոսեն...403-408
Հ. Սահակյան, Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի մի անտիպ պոեմը...409-427
Վ. Գրիգորյան, Ղուկաս Կարնեցու մի անտիպ երկասիրություն...429-435
Է. Հակոբյան, Մի էջ հայ-ռուսական XVIII դարի գրական կապերի պատմությունից...437-445
Ե. Ղ. Արևշատյան, Դվինի չորրորդ ժողովի կանոնները (ռուսերեն)...447-456
Հ. Բարթիկյան, „Narratio de rebus Armeniae“ հունարեն թարգմանությամբ մեզ հասած մի հայ-քաղկեդոնական սկզբնաղբյուր...457-470
Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Մունաջջիմ-Բաշիի XI-XII դարերի անանուն աղբյուրը Դվինի և Գանձակի Շադդադյանների մասին...471-486
Յա. Դաշկևիչ (Լվով), Յան Լասիցկին և նրա ակնարկը Ուկրաինայի հայերի մասին (XV դարի 70-ական թթ.)...487-496

Մատենագիտություն և լրատու
Ս. Քոլանջյան, Գեռլա հայաքաղաքը և նրա հայերեն ձեռագրերի ժողովածուն...497-531
Ա. Լյուբլինսկայա (Լենինգրադ), Սովետական Միությունում պահվող արևմտաեվրոպական ձեռագրերը...533-546