Բանբեր Մատենադարանի N5, 1960

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 56
  • Ֆայլի չափը 47.71 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.1960
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի N5, 1960

Բովանդակություն

Հոդվածներ
Մ. Գրիգորյան, Մատենադարանի շենքի կառուցման մասին...9-20
Լ. Խաչիկյան, Տնտեսական գործարքների մասին գրառումները հայերեն ձեռագրերի մեջ և նրանց աղբյուրագիտական նշանակությունը...21-42
Ն. Թահմիզյան, Մի էջ հայկական վաղ միջնադարյան երաժշտական տեսությունից...43-76
Ա. Մարտիրոսյան, «Խրատք և իմաստութիւն Խիկարայ» զրույցի հայերեն թարգմանության հարցի շուրջ...77-94
Գ. Գրիգորյան, Փիլոն Ալեքսանդրացու աշխատությունների հայ մեկնությունները...95-116
Էմ. Պիվազյան, Մխիթար Գոշի և Սմբատ Սպարապետի դատաստանագրքերի առնչակցությունը...117-134
Լ. Խաչերյանց, «Գրչության արվեստի» քերականական տեսությունը Գևորգ Սկևռացու աշխատություններում...135-163
Ռ. Աթայան, Գրիգոր Գապսակալյանը և խազաբանությունը...165-175
Շ. Նազարյան, Հարություն Ալամդարյանի գործունեության մոսկովյան տարիները...177-198

Հաղորդումներ
Ս. Քոլանջյան, Նորահայտ պատառիկներ Կյուրեղ Երուսաղեմցու Թ դարի մի գրչագրից...201-238
Տ. Իզմայլովա, 1053 թվականին ընդօրինակված հայկական ձեռագրի գեղարվեստական զարդարանքը...239-278
Ե. Տեր-Մինասյան, Տիմոթեոս Կուզի «Հակաճառութիւն առ սահմանեալսն ի ժողովոյն Քաղկեդոնի» երկի թարգմանության ժամանակը...279-281
Ս. Բարխուդարյան, Հերմոնի դպրոցի տեղադրությունն ու գործունեությունը...293-306
Կ. Յուզբաշյան, Դելմիկները Արիստակես Լաստիվերտցու «Պատմության» մեջ...307-311
Ա. Գևորգյան, Գրենական գործիք՝ գնդիկավոր գրչի մասին...313-315
Բ. Գորյանով, Մատենադարանի այլալեզու գրչագիր հավաքածուի N 25 հունարեն ձեռագիրը...317-323
Պ. Մուրադյան, Մի էջ հայ-վրացերեն բառարանագրությունից...325-331
Վ. Գրիգորյան, Նոր տեղեկություններ «Բանալի ճշմարտութեան» երկի հեղինակ Հովհաննես Երեցի մասին...333-344
Մ. Մխիթարյան, Մատենադարանի Լազարյանների արխիվը...345-368

Բնագրեր, թարգմանություններ
Ս. Արևշատյան, Երկու հին փիլիսոփայական բնագիր՝ «Ճարտասան, յաղագս բնութեան» և «Սահմանք փիլիսոփայականք»...371-392
Հ. Բարթիկյան, Եվստաթիոս Բոյիլասի կտակը (1059 թ. ) որպես Հայաստանի և Վրաստանի պատմության կարևոր սկզբնաղբյուր...393-430
Հ. Փափազյան, Վաղարշապատ գյուղի 1725 և 1728 թթ. Թուրքական հարկացանկերը...431-464
Օ. Եգանյան, Նահապետ Քուչակի հայատառ թուրքերեն տաղերը...465-481
Ռ. Տիտանյան, Նորահայտ մի փաստաթուղթ 1759 թ. Թբիլիսիի աղետի մասին...483-490

Մատենագիտություն, քննադատություն, լրատու
Օ. Եգանյան, Ս. Արևշատյան, Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի աճը 1956-1959 թվականներին...493-512
Շ. Շահնազարյան, Մատենագիտական նորույթներ...513-526
Ե. Տեր-Մինասյան, Վերջին անգամ Ն. Ակինյանն ու Եղիշեի «Վարդանանց Պատմությունը»...527-533
Ս. Քոլանջյան, Հին ձեռագրական բեկորներ Սանահինի և Հաղբատի քարայներում...535-538