Բանբեր Մատենադարանի N4, 1958

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 47
  • Ֆայլի չափը 40.16 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.1958
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի N4, 1958

Բովանդակություն

Հոդվածներ
Լ. Խաչիկյան, Մատենադարանը անցյալում և Սովետական իշխանության տարիներին...7-23
Ա. Ղանալանյան, Հայկական առածների հնագույն գրավոր սկզբնաղբյուրները...25-34
Ի. Աբուլաձե, 10-րդ դարի վրացերեն մի ձեռագրի հայերեն հիշատակագրությունները և նրանց նշանակությունը հայ բարբառագիտության համար...35-42
Ս. Բարխուդարյան, «Էջմիածնի ավետարանի» գրչության վայրը...43-59
Գ. Աբգարյան, Բանասիրական հետախուզումներ (1. Դիտողություններ Սեբեոսի պատմության մասին, 2. «Պատմագիրք հայոց»-ի հեղինակը Վարդան Բաղիշեցին, Է դարում Զաքեոս պատմիչ չի եղել)...61-76
Կ. Յուզբաշյան, Արիստակես Լաստիվերտցու «Պատմության» մեկ տարընթերցվածքի մասին՝ «վռանգք» և ոչ «փռանկք»...77-82
Լ. Ազարյան, 1173 թվականի ընդօրինակված Նարեկը և Սկևռայի մանրանկարչական դպրոցը...83-110
Բ. Չուգասզյան, Ֆրիկը պարսկերեն քառյակի թարգմանիչ...111-119
Ս. Արևշատյան, Տաթևի փիլիսոփայական դպրոցը և Գրիգոր Տաթևացու աշխարհայացքը...121-137
Աս. Մնացականյան, 18-րդ դարում գրված հայ-ռուսական դաշնագրային երկու նախագծերի գնահատման հարցի շուրջ...139-160

Հաղորդումներ
Ս. Քոլանջյան, Մովսես Խորենացու նորահայտ երկաթագիր պատառիկն ու Դանիելյան նշանագրերի օգտագործման ժամանակի հարցը...163-182
Բ. Առաքելյան, Կազմերի զարդարման արվեստը միջնադարյան Հայաստանում...183-203
Ա. Կծոյան, «Քննութիւն բնութեան մարդոյս և նորին զանազան կրից և պատճառանաց հիւանդութեան» ձեռագիր բժշկարանի մասին...205-220
Հ. Փափազյան, Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի պատմագրական արժեքը...221-236
Ս. Դավթյան, Մատենադարանի N 6774 ձեռագրի ասեղնագործ շապիկը....237-240
Ա. Մարտիրոսյան, Մարտիրոս Ղրիմեցու մի չափածո անեծքի մասին....241-246
Ռ. Աբրահամյան, Երկու նոր վավերագրեր Մ. Նալբանդյանի Հնդկաստանում կատարած աշխատանքի մասին....247-249
Ա. Ադամյան, Նոր նյութեր Պերճ Պռոշյանի մասին...251-264

Բնագրեր և թարգմանություններ
Լ. Խաչիկյան, Կոստանդին Բարձրբերդցու խրատական թուղթը, առաքված Արևելյան Հայաստան, 1251 թվականին...267-284
Հ. Բարթիկյան, Նոր նյութեր Կիլիկիայի հայկական պետության և Բյուզանդիայի փոխհարաբերությունների մասին...285-295
Ս. Արևշատյան, Հովհաննես Երզնկացու իմաստասիրական անհայտ աշխատությունը...297-315
Ռ. Աբրահամյան, Հնդկաստանի ուղեցույց, կազմված XII դարում հայ հեղինակի կողմից (հայերեն բնագիրը և ռուսերեն թարգմանությունը)...317-328
Անսիզք Անտիոքայ (ռուս. Թարգմ. Ա. Պապովյանի)...331-375

Մատենագիտություն
Լ. Մելիքսեթ-բեկ, Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Վրաստանի կենտրոնական պատմական արխիվի...377-423
Շ. Շահնազարյան, Մատենագիտական նորույթներ...425-436