Բանբեր Մատենադարանի N22, 2015

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 49
  • Ֆայլի չափը 11.69 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.2015
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի N22, 2015

Բովանդակություն

Հրաչյա Թամրազյան, Մաշտոցի խորհուրդը...5
Լեւոն Արք. Զէքիեան, Գրիգոր Նարեկացի` տիեզերական վարդապետ...10
Ժան-Պիեռ Մահե, Գրիգոր Նարեկացու «Ապարանքի սուրբ խաչի պատմության» գաղտնիքները...24
Հրաչյա Թամրազյան, Բանաստեղծության հարակայության խորհուրդն ըստ Գրիգոր Նարեկացու...31

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ստելլա Վարդանյան, Ռուդոլֆ Վիրխոֆը և Հայաստանը...48

ԱՐՎԵՍՏ
Աստղիկ Մուշեղյան, Գրիգոր Խլաթեցու երաժշտաբանաստեղծական ժառանգությունը...54
Լուսինե Սարգսյան, Մանրանկարիչ Ավագը (կյանքը և ձեռագրական ժառանգությունը)...73
Օվսաննա Քեշիշյան, Օխուի Ավետարանը և դրա աղերսները Հակոբ Ջուղայեցու արվեստի հետ...89
Raissa Amirbekyan, Le Soufisme Visualisé Dans la miniature orientale...110
Լուսինե Բարսեղյան, Հերմոնի վանքում ստեղծված 15-րդ դարի մի ձեռագիր...127
Իվեթ Թաջարյան, Սպահանի մանրանկարչական դպրոցի ձևավորման հիմնական գործոնները, Ռեզա Աբբասին ու Մատենադարանի թիվ 1999 հավաքածուն...137
Անուշ Սարգսյան, Հովհաննես գրչապետի աշխատասիրած «Համառաւտ Աստուածաշունչ» ձեռագրերի (CBL551 և Մ10772) աղբյուրագիտական հենքը...151
Հեթում քահանա Թարվերդյան, Գեռլայի հայերի մշակույթն ու արվեստը...172

ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ/ՁԵՌԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Людмила Киселева, Миниатюры средневековой рукописной книги как исторический источник...186
Թամարա Մինասյան, Արցախի Ջրաբերդ գավառի ձեռագրական ժառանգությունը...199
Ռուզան Պողոսյան, Մատենադարանի եբրայերեն պատառիկ-պահպանակները...211
Հայկ Հակոբյան, Պատարագ պատվիրելու առանձնահատկությունները՝ ըստ բանահյուսական, ազգագրական և մատենագրական աղբյուրների...218
Հրանտ Օհանյան, Սիմեոն Երևանցու գործունեությունը մինչև կաթողիկոս ընտրվելը ըստ Ջամբռ երկի...228

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Մուշեղյան, Սոկրատ Սքոլաստիկոսի «Եկեղեցական պատմության» ու Սիղբեստրոսի վարքի հայերեն համառոտման և հարակից հարցերի շուրջ...239
Նազենի Ղարիբյան, Կոնստանդին Մեծի կանոնը և պատկերը հայոց ծիսական ավանդույթում...281
Հասմիկ Կիրակոսյան, Մահմուդ Ղազնավիին ուղղված երգիծանքի տեքստը մի ձեռագիր «Շահնամե»-ում (Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդ, N535)...303
Անուշ Ապրեսյան, Լուծմունքը որպես Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի աշխարհաբար թարգմնության կարևոր աղբյուր...318
Մարի Մամյան, Գիր Տղայութեան Ավետարանը...334

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Թոփչյան, Մտքի և աչքի կուրությունն Ուիլյամ Շեքսպիրի «Լիրարքա»-ում. Էդիպուս, Լիրու Գլոսթեր...350
Ալա Խառատյան, Պատումի կերպը Հովհան Մամիկոնյանի «Տարոնի պատմություն» երկում...354

ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արուսյակ Թամրազյան, Նախօրինակի և կնքադրոշմի խորհրդապատկերը հայ միջնադարյան գեղագիտական փորձառության մեջ...362

ԲՆԱԳՐԵՐ/ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Արմինե Մելքոնյան, Վարդան Արևելցու՝ Դավիթ Անհաղթի «Բարձրացուցէք»-ի նորահայտ մեկնությունը...390
Գոհար Մուրադյան, Քրիստոսաբանական վեճերին առնչվող երեք թարգմանական բնագիր...402
Գոհար Ղազարյան, Նորայր Բյուզանդացու «Վենետիկ և Վիեննա» անտիպ ուսումնասիրությունը...473

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Գոհար Գրիգորյան, Հայաստանի առաջին տպարանի վաղ հրատարակությունների մասին. Ճշգրտումներ...499

«ՎԵՐԱՊՐԱԾ ՄՇԱԿՈՒՅԹ» ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
Փիրուզ Մնացականյան, Հայոց Ցեղասպանության հետևանքով լեհահայ գրչության կրած կորուստները...507
Անահիտ Ասատրյան, Հայկական Զմյուռնիա. ձեռագրական ժառանգությունը...516
Վերա Սահակյան, «Քելեկյան» և «Սիսվան» որբանոցների գործունեությունը...537

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Օլգա Վարդազարյան, Դաւիթ Անյաղթ, Վերլուծութիւն «Ներածութեանն» Պորփիւրի, հին հայերեն բնագիրը՝ հունարեն սկզբնագրով, անգլերեն թարգմանությամբ, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Գոհար Մուրադյանի...546
Օլգա Վարդազարյան, The Armenian Apocalyptic Tradition. A Comparative Perspective, Essays Presented in Honor of Professor Robert W. Thomson on the Occasion of His Eightieth Birthday, ed. by G. Bardakjian and Sergio La Porta...551