Բանբեր Մատենադարանի N20,2014

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 46
  • Ֆայլի չափը 5.63 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.2014
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի N20,2014

Բովանդակություն

Գոհար Մուրադյան, Գրիգոր Մագիստրոսի մատենագրությունը...5-44
Հրաչյա Թամրազյան, Գրիգոր Նարեկացու «Մեկնութիւն «Ո՞վ է դա»-ի» երկը...45-49
Ջուլիա Էյնաթյան, «Պատճէն տումարի»-ն աստղագիտության դասագիրք...51-56
Հայկազ Գևորգյան, Հայ մատենագրության մեջ մար ցեղանվան վկայությունների եվ մեկ տարընթերցման շուրջ...57-65
Հայկազ Հովհաննիսյան, Լիլյա Հովհաննիսյան, Հայոց պատմության հարցերի գիտական մշակումը Մկրտիչ Էմինի աշխատություններում...67-81
Артак Магалян, Фальсификация истории меликств Арцаха в Азербайджанской историографии...83-94
Տաթև վարդ. Հակոբյան, Սուչավայի Ս. Հաճկատարի վանքը...95-108
Людмила Даниленко, О роли Н. С. Барсамова в спасении работ И. К. Айвазовского во время Великой отечественной войны и охране армянских памятников Крыма...109-130
Վեներա Մակարյան, Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանը որպես Հայաստանում արաբագիտության ուսումնասիրության կենտրոններից մեկը...132-137
Անի Ավետիսյան, Մատենադարանի հմր 228 օսմաներեն ձեռագիր գավազանագիրը...138-152
Հայկ Համբարձումյան, Բանավոր էպոսն ու գրական ավանդույթը. փոխազդեցության ուղղություններ ու հնարավորություններ...153-168
Армен Петросян, Влияние армянского Мгера на европейских героев...169-174
Խաչիկ Հարությունյան, XIV-XV դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզվի հնչյունական հիմնական բնութագիրը...175-187
Հրանտ Օհանյան, Աշոտ Ա Բագրատունու միավորիչ գործունեությունը եվ հայկական թագավորության վերականգնումը...189-201
Մարինե Սարգսյան, Գևորգ Դպիր Պալատեցին լեզվաբանբառարանագիր (1737-1811)...203-221
Թամարա Մինասյան, Գանձասարի գրչության կենտրոնը...223-242
Դավիթ Ղազարյան, Կիպրիանոս հայրապետը և Հուստիանե կույսը 15-16-րդ դարերի ժապավենաձև հմայիլների գեղարվեստական հարդարանքում ...243-364
Հովհաննես Բեյլերյան, Աստվածաշնչյան մեկնությունների բանասիրական քննության հարցը և «Անառակ որդու» առակի քննությունը հայ գրականության մեջ...265-272
Արամ Թոփչյան, Համլետի հապաղման խնդիրը...273-301
Արուսյակ Թամրազյան, Թիվը` որպես տեսության և ստեղծագործության հիմք. անտիկ ավանդույթի արտացոլումն ու վերակերպումները հայ  միջնադարում...303-348

Մատենագիտություն
Գայանե Այվազյան, Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի ձեռագրական ժառանգությունը...349-388
Խաչիկ Հարությունյան, Մատենագիտություն «Բանբեր Մատենադարանի» 1-19 համարների...399-425

Հաղորդումներ
Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Զմմառի վանքի ձեռագրական հաւաքածուն եւ նրա ցուցակի շարունակումը...427-445
Կլոդ Մութաֆյան, Մերձավոր Արևելքի Հայաստանը (ԺԱ-ԺԴ դա-րեր)...447-467
Գաբրիելլա Ուլուհոճեան, Հաղորդում Իտալիայում (Ռեջջիո Էմիլիա Ք.) նոր յայտնաբերուած երկու ձեռագրերի մասին...469-476

Գրախոսություններ
Գոհար Մուրադյան, Գրախոսություններ... 477-494