Բանբեր Մատենադարանի  N10, 1971

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 53
  • Ֆայլի չափը 43.00 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.1971
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի  N10, 1971


Բովանդակություն

Հոդվածներ
Ս. Արևշատյան, Պլատոնի երկերի թարգմանության ժամանակը...7-20
Հ. Հովհաննիսյան, Ողբերգության որպես գրական տեսակի ըմբռնումը Դիոնիսոս Թրակացու հայ մեկնություններում...21-42
Կ. Մուրադյան, Սրբագրություններ Բարսեղ Կեսարացու «Վեցօրեայ»-ում...43-54
Ա. Քյոշկերյան, Գրիգոր Նարեկացու գանձերն ու գանձարանների սկզբնավորումը...55-68
Խ. Թորոսյան, Դատարանի կառուցվածքը միջնադարյան Հայաստանում...69-84
Լ. Խաչերյան, Միջնադարի հայ մատենագիտության մի քանի հարցերի շուրջ...85-102
Փ. Անթաբյան, «Տօնապատճառ» ժողովածուն...103-127
Ն. Թահմիզյան, Հիմնական դրույթներ խազագրությանարվեստի վերաբերյալ...129-150
Ա. Գևորգյան, Սարգիս Ծաղկող (XIII դ.)...151-159
Ա. Կակովկին, XV դարի հայ գեղարվեստական արծաթագործության մի նմուշ...161-169
Ի. Դրամբյան, Հակոբ Ջուղայեցու մանրանկարների պատկերագրությունը...171-184
Ս. Վարդանյան,Հայ բժշկական տերմինաբանությունը (ըստ Մխիթար Հերացու և Աբուսայիդի կազմախոսական գործերի)...185-197
Է. Հարությունյան,Ղուկաս Լոռեցին և նրա Քարոզագիրքը...213-236
Հ. Փափազյան,Վանական կալվածների սեփականատիրական իրավունքի մի քանի առանձնահատկություններ (XV-XVIII դդ.)...237-250
Հ. Ամալյան, Երեմիա Մեղրեցու բառարանը հայ բանասիրության մեջ...251-258

Բնագրեր
Ա. Մնացականյան, Անիի մեծ բանաստեղծ Վարդան Անեցին և նրա ներբողը...261-294
Է. Բաղդասարյան, Հովհաննես Երզնկացու թուղթը՝ Եկեղաց գավառի իշխանին...295-314
Հ. Սահակյան, Մարտիրոս Խրասարցու տաղերը...315-355

Մատենագիտություն
Ռ. Կյուլպենկյան, ԺԵ դարու ձեռագրի մը պատմությունը...359-372
Կ. Սուքիասյան, Սիմեոն Ապարանցուն պատկանած ձեռագիրը...373-378
Ա. Մաթևոսյան, Գրիչ Հովհաննես Սանդղկավանեցի («Մողնու Ավետարանը»)...379-399
Օ. Եգանյան, Արտազի Թադեոս առաքյալի վանքի ձեռագրերի հավաքածուն...401-408
Հ. Քյուրտյան, Համառոտ ցուցակ հայերեն գրագրիչներու Քյուրտյան հավաքածոյի ի Ուիչիտա, Կանզաս ԱՄՆ...409-422

Բանաքննություն
Գ. Աբգարյան, Դարձյալ Սեբեոսի մասին...425-474
Տեղեկատու...475