Բանբեր Մատենադարանի №33, 2022

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 153
  • Ֆայլի չափը 47.70 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 21.08.2022
  • Վերջին թարմացումը 31.08.2022

Բանբեր Մատենադարանի №33, 2022

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Գագիկ Դանիելյան, Պաշտոնական նամակագրությունը և դիվանագիտական ընծաները հայ-մոնղոլական հարաբերություններում...5
Ստյոպա Պետոյան, Վահան և Սմբատ Դադյանցների գրահրատարակչական գործունեությունը Շուշիում 1880-ական թթ. ...33
Անի Ոսկանյան, Ադանայի նահանգի հայերի տնտեսության վերականգնման փորձերը 1910-1914 թթ. ...55

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Յովհաննէս Վ. Զօհրապեանի ձեռագրական և բնագրագիտական վաստակը. Ինքնակենսագրականը...67
Օվսաննա Խաչատրյան, Գրիգոր Խլաթեցու կաֆաները որպես գանձարանային կաֆաների առաջին նմուշներ...91
Հայկ Համբարձումյան, Սննդային մոտիվները «Սասնա ծռեր» էպոսում և հայ միջնադարյան գրականության մեջ․ հերոսների ճաշացանկը...105
Գառնիկ Ա. Հարությունյան, «Կտակ չարչարանաց»-ի կամ Ավագ ուրբաթի քարոզի՝ Սիմեոն Ա. Երևանցի կաթողիկոսի խմբագրությունը...133
Հասմիկ Բադալյան, Կիլիկյան Հայաստանի Ձորովանքը և գրչական ժառանգությունը...150
Դավիթ Սրկ. Սահակյան, Կրկին «Հաճախապատում ճառերի» հեղինակի ու թվագրման հարցի շուրջ, Աբրահամ Տերյանի մի հրատարակության առթիվ...165

ԱՐՎԵՍՏ
Իվեթ Թաջարյան, Սարա Լափորթ-Էֆթեխարյան Մատենադարանի նորահայտ նկարազարդ մի էջ, որպես մշակութային ազդեցությունների խորհրդանիշ...186
Սիրանուշ Բեգլարյան, Թորոս Տարոնացու մանրանկարների պատկերագրության մարիամաբանական հենքը...196

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ստելլա Վարդանյան, Քսուքի և օծանելիքի պատրաստման հին հայկական դեղագիրը Քսենոֆոնի «Անաբասիս» երկում...215
Կարինե Մոսիկյան, Մարմնազննական (ֆիզիոգնոմիկական) երկերը Մատենադարանի ձեռագրերում...225

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 7-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ (2021 Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-27) ՆՅՈՒԹԵՐ
Զոհրաբ Գևորգյան, Թուղթը, առօրեականությունը և հասարակական փոխակերպումները Կիլիկյան Հայաստանում...248
Գևորգ Ղազարյան, Դռնփակ պատարագի ավանդույթը Հայ Առաքելական Եկեղեցու ծիսակարգում...259
Անդրանիկ Եսայան, Զակամ Գավառը Ժէ դ.-ԺԸ դ. Առաջին Քառորդին...285
Տիգրան Գրիգորյան, «Ադամի արարումը» թե՞ «Հին աւուրցն Աստուած». Դանիել մարգարեի վախճանաբանական տեսիլքը Նորավանքում (վերլուծություն ըստ կանոնական և պարականոն բնագրերի)...299
Շողակաթ Դևրիկյան, Գրիգոր Լուսավորչին ներկայացնող մեկէջյա փորագրանկարները 18-րդ դարում Կոստանդնուպոլսում տպագրված երեք «Յայսմաւուրք»-ներում...331
Գրետա Գասպարյան, Նոր Ջուղայում նկարազարդված ՄՄ 6772 Ավետարանի մեկ էջը արևմտաքրիստոնեական արվեստի համատեքստում...342
Արմինե Պետրոսյան, Թռչնամարտի թեման Հայաստանի Ժ-ԺԴ դարերի եկեղեցական քանդակում. պատկերագրությունը և խորհրդաբանական եզրերը...353
Վահե Ավետիսյան, Հույն (Բյուզանդական) ուղղափառ եկեղեցու հետևորդ համայնքը Կիլիկիայում ԺԳ-ԺԴ դդ. կեսերին...366
Հովհաննես Ա. Իգիթյան, Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ի կորսված 532-ամյա պարբերաշրջանները. Վերականգնում մաս երկրորդ. Հայոց շարժական տոմար-պարբերաշրջանը...379
Գոռ Գալստյան, Հովհաննես Սարկավագի «Մեկնութիւն տումարիս հայկազնեայ» երկը...425

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Անի Առաքելյան, Հակոբ երեց Ամասիացի (Էմասիացի). հայկական ուշ միջնադարի նորահայտ բանաստեղծը...445
Տաթևիկ Մանուկյան, Տեր Խաչատուր Քուրտքանցին և նրա քերականությունը...476
Վանո Եղիազարյան, Անի Ժ. Ավետիսյան, Մի անտիպ երկլեզվյան տաղ Հովհաննես Թլկուրանցուց...504

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
Լուսինե Սարգսյան, Հայ ձեռագրարվեստի ուսումնասիրությունը թվային դարում...509
Բանբեր Մատենադարանի հանդեսի հոդվածների ձևավորմանը վերաբերող պահանջներ...525

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի N33