Բանբեր Մատենադարանի №32, 2021

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 104
  • Ֆայլի չափը 8.29 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 21.05.2022
  • Վերջին թարմացումը 01.07.2022

Բանբեր Մատենադարանի №32, 2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
Արտակ Մաղալյան, Ղարաբաղի խանության և Օսմանյան կայսրության առնչությունների պատմությունից...5
Գեորգի Միրզաբեկյան, Դարաշամբի 1590 թ. օսմանյան հարկացուցակը...27
Արամ Թոփչյան, Հունա-հռոմեական հատուկ անունները Մխիթարյանների հայերեն թարգմանություններում և դրանց տառադարձման նոր սկզբունքները...38
Գոռ Երանյան, Ամիդը Տիգրանակերտ կոչելու հայկական ավանդույթը...52
Ջուլիետտա Էյնաթյան, Տիեզերքի մասին գիտելիքները Հայաստանում Ե-ԺԳ դարերում...67
Գայանե Թերզյան, Գրիգոր Մարաշեցու մատենագրական վաստակը (Ընդհանուր ակնարկ)...78
Գևորգ Ստեփանյան, Ճալեթի վանքը պատմության քառուղիներում...92

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Նարինե Վարդանյան, Հայոց կանոնական ժողովածուն մատենագրական աղբյուրներում և հիշատակարաններում... 145
Մանե Ղևոնդյան, Մխիթար Սեբաստացու «Քրիստոնէականներ»-ը որպես կրթադաստիարակչական դասագրքի նմուշ...158

ԵՐԱԺՇՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Աստղիկ Մուշեղյան, Հոգևոր տաղերգության նմուշների Կոմիտասյան գրառումները...171

ՊՐՈՖ. ՀԱԿՈԲ ՓԱՓԱԶՅԱՆԻ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ-ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌՑԱՆՑ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Բացման խոսք...195
Հասմիկ Կիրակոսյան, «Ազդարար»-ում տպագրված հայատառ պարսկերեն մի գրության մասին...198
Քրիստինե Կոստիկյան, Ագուլիսի ԺԸ. դարի հայ վաճառական Խոջա Հովհաննեսի փաստաթղթերը Մատենադարանի կաթողիկոսական դիվանում...211
Արսեն Հարությունյան, Սովի վկայությունները ԺԷ. դարասկզբի հայ մատենագրության մեջ...224
Անահիտ Թովմասյան, Թուղրան որպես օսմանյան սուլթանների ինքնիշխանության խորհրդանիշ...234
Աննա Օնանյան, Մշո Սուրբ Կարապետ վանքին նվիրաբերված սկիհի ծածկոցների պատկերագրությունը...247
Ժիլբերտ Մեշքանբարյանս, Սեֆյան դարաշրջանի սկզբնաղբյուրները որպես հայ ժողովրդի ԺԷ. – ԺԸ. դարերի պատմության աղբյուր...267
Ալբերտ տեն Կատե, Բառեր, գուշակություններ կամ պատգամներ՝ տասը պատվիրանները հայկական ավանդության մեջ (անգլերեն)...281
Շախբան Խապիզով, Հայկական աղբյուրները Դաղստանի միջնադարյան պատմության մասին (ռուսերեն)...289
Անի Ավետիսյան, Մատենադարանի արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր. 1751 եբրայատառ արաբերեն բժշկարանների ժողովածու (անգլերեն)...310
Կոնստանտինոս Տակիրտակօղլու, Աշոտ Բ Երկաթը և բյուզանդացիները. դաշնակիցներ մինչև վե՞րջ, թե՞ ի վերջո թշնամիներ (անգլերեն)...317
Էնդի Հիլկենս, Հակոբ Սրճեցու ճառերի հայերեն թարգմանությունները...329

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Աննա Մարիա Մատար, Հայերէն հնատիպ մի նորայայտ տպագրութիւն...349
Հակոբ Քյոսեյան, Նորահայտ էջեր Դավիթ Քոբայրեցու մատենագրական ժառանգությունից...363
Միհրան Մինասեան, Անտիպ ժամանակագրութիւն 1821 թուականի յունական ապստամբութեան շրջանէն...402

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
Հայկ Համբարձումյան, Իրանի մշակույթի օրեր Մատենադարանում...427

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՆԴԵՍԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ...429

 

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի N32